Cofinco logo

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder de begrippen:

 • de opdrachtnemer: Cofinco B.V.
 • de opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die de hulp inroept van de opdrachtnemer;
 • onder de opdracht wordt verstaan de in onderling overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer te bepalen werkzaamheden die door de opdrachtnemer verricht dienen te worden en de voorwaarden waaronder zulks dient te geschieden;

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing, zodra de overeenkomst tot stand komt (zie artikel 3.1). Alle bepalingen van deze voorwaarden zijn tussen partijen van kracht, voor zover hier niet schriftelijk van is afgeweken.
 2. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde duur tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.
 3. Alle offertes, voorstellen en prijsopgaven van opdrachtnemer zijn vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud als levertijd betreft en zijn 14 (veertien) dagen geldig.
 4. De werkzaamheden van de opdrachtnemer (kunnen) betreffen (onder meer) het voeren van een complete boekhouding c.q. administratie ten behoeve van de opdrachtgever, het opstellen van jaarstukken en rapportages, het verzorgen van belastingaangiften en alle daartoe behorende eventuele vervolg werkzaamheden, het adviseren inzake vraagstukken van financiële, fiscale en/of bedrijfskundige aard, het uitvoeren van financiële en bedrijfskundige controlling werkzaamheden, interim-management, alsmede alle handelingen en verrichtingen die gelet op de rechtsverhouding en de daaruit voortvloeiende opdracht dienstig kunnen zijn in verband met de hierboven/hiervoor genoemde werkzaamheden.
 5. De opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden is gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend akkoord te zijn gegaan met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op later met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten.
 6. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere (algemene) voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 7. Indien een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of nietig mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing.

Artikel 3 Totstandkoming en duur van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat opdrachtnemer de opdracht heeft aanvaard middels ondertekening en retourzending van het voorstel tot dienstverlening. De in voorgaande zin opgenomen regel geldt eveneens voor wijzigingen in opdrachten. Indien het belang van opdrachtgever onmiddellijk geheel of gedeeltelijke levering door opdrachtnemer vereist, dan wel indien opdrachtgever uitdrukkelijk onmiddellijke levering heeft verzocht, wordt de overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen doordat door opdrachtnemer geheel of gedeeltelijk feitelijk tot levering aan opdrachtgever is overgegaan.
 2. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde duur, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan en/of schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Partijen kunnen de overeenkomst schriftelijk tussentijds opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 3 (drie) maanden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 Uitvoering van de opdracht

 1. De opdrachtnemer is gehouden de belangen van zijn opdrachtgever naar beste weten en kunnen te behartigen, een en ander voor zover zulks, gelet op de rechtsverhouding en de daaruit voortvloeiende opdrachten, mogelijk en wenselijk is.
 2. De wijze waarop de administratie wordt gevoerd en de overige werkzaamheden worden verricht dient, met inachtneming van eventueel daarop toepasselijke wettelijke bepalingen, te voldoen aan de eisen die voortvloeien uit de verplichtingen en verantwoordelijkheden van de opdrachtgever.
 3. Indien de werkzaamheden er toe strekken een bepaald (financieel) eindresultaat te bewerkstelligen, dan zal opdrachtnemer zich inspannen dit resultaat te bewerkstelligen, maar niet garanderen dat dit beoogde eindresultaat werkelijk wordt bereikt.
 4. Opdrachtnemer is gerechtigd bij de uitvoering van de overeenkomst van opdrachtgever derden in te schakelen. Bij de selectie van derden zal opdrachtnemer de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en zal zich inspannen om een zo hoog mogelijk niveau qua dienstverlening te bereiken, maar geeft geen enkele garantie hiertoe. 
 5. Bij kortlopende afwezigheid van derden en/of personen die werkzaamheden verrichten voor opdrachtnemer worden deze werkzaamheden zo spoedig mogelijk ingehaald. Bij langdurende afwezigheid van een uitvoerende persoon zorgt opdrachtnemer voor zover mogelijk voor adequate vervanging. Bij kortdurende afwezigheid heeft opdrachtgever nimmer het recht om de overeenkomst met opdrachtnemer te beëindigen.

Artikel 5 Verplichtingen van de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen alle handelingen na te laten welke de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer frustreren dan wel onmogelijk maken.
 2. Op de opdrachtgever rust de verplichting aan de opdrachtnemer tijdig, volledig en op de juiste wijze alle gegevens, inlichtingen en bescheiden te verstrekken welke benodigd zijn voor uitvoering van de opdracht.
 3. De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat bij aanvang van de overeenkomst de administratie volledig is, dat wil zeggen het grootboek (de beginbalans) aansluit op de jaarcijfers van het voorgaande jaar en dat sub-administraties aansluiten op het grootboek en dat alle overige informatie welke opdrachtnemer op enigerlei wijze nodig heeft voor het uitvoeren van zijn werkzaamheden voorhanden is. Indien de administratie bij aanvang niet volledig is, dan zal opdrachtnemer de hiermee benodigde extra tijd op nacalculatiebasis in rekening brengen.
 4. Indien opdrachtnemer de werkzaamheden ten kantore van opdrachtgever verricht dan dient opdrachtgever een volledig ingerichte arbeidsplek welke voldoet aan de wettelijk vereisten aan opdrachtnemer ter beschikking te stellen.

Artikel 6 Geheimhouding

 1. Opdrachtnemer is, behoudens verplichtingen die de wet hem oplegt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijk aard die hem door opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten.
 2. Opdrachtgever is gehouden geheimhouding in acht te nemen ten aanzien van alle gegevens en stukken, die betrekking hebben op de opdracht, welke in redelijkheid hebben te gelden als vertrouwelijk en geheim.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

 1. De opdrachtnemer is tegenover de opdrachtgever slechts aansprakelijk voor directe schade die deze zelf lijdt als rechtstreeks gevolg van tekortkomingen van de opdrachtnemer of van personen in zijn dienst die bij de vervulling van de opdracht zijn begaan, indien en voor zover deze tekortkomingen onder normale omstandigheden bij normale vakkennis en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van vak uitoefening vermeden hadden kunnen worden, een en ander behoudens de hierna omschreven nadere beperkingen.
 2. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor indirecte schade, zoals: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie etc. is uitgesloten. 
 3. Opdrachtnemer dient in geval sprake is van een toerekenbare tekortkoming eerst schriftelijk in gebreke gesteld te worden, met een redelijke termijn om alsnog zijn verplichtingen na te komen, dan wel eventuele fouten te herstellen of schade te beperken of op te heffen.
 4. De opdrachtnemer is verplicht om de hierboven bedoelde tekortkomingen op zo kort mogelijke termijn om niet te herstellen, wanneer en voor zover met het herstellen geen hogere kosten zijn gemoeid dan in rekening zijn gebracht voor de betreffende werkzaamheden. Indien de kosten wel hoger uitvallen, dan is de opdrachtnemer slechts verplicht deze herstelwerkzaamheden uit te voeren, indien de opdrachtgever zich voorafgaand schriftelijk bereid verklaart deze extra kosten voor zijn rekening te nemen.
 5. Elke aansprakelijkheid van de opdrachtnemer vervalt in ieder geval na 1 jaar nadat de werkzaamheden zijn verricht.
 6. De opdrachtgever dient de in dit artikel genoemde tekortkomingen schriftelijk te melden binnen 1 maand, nadat hij hiervan op de hoogte is gekomen, dan wel redelijkerwijs had moeten zijn, bij gebreke waarvan iedere aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is uitgesloten.
 7. Indien en voor zover tekortkomingen bij de uitvoering van de werkzaamheden verricht door opdrachtnemer het gevolg zijn van de omstandigheid dat opdrachtgever niet, niet tijdig of niet in voldoende mate aan de op hem rustende verplichtingen conform artikel 5 heeft voldaan, is opdrachtnemer daarvoor in het geheel niet aansprakelijk. Herstel van voornoemde tekortkomingen zal in een dusdanig geval op kosten van de opdrachtgever geschieden.
 8. Voor zover opdrachtnemer bij zijn activiteiten afhankelijk is van medewerking, diensten en leveranties van derden, kan opdrachtnemer op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld.
 9. De aansprakelijkheid van de schade wordt in ieder geval beperkt tot maximaal het declaratiebedrag (exclusief btw) dat opdrachtnemer over de laatste 12 maanden gedeclareerd heeft.

Artikel 8 Beëindiging door opdrachtgever

 1. De opzegging van de opdracht dient te geschieden middels aangetekende brief.
 2. Bij beëindiging van een opdracht wordt tussen het tijdstip van mededeling van deze beëindiging en het tijdstip waarop deze beëindiging van kracht wordt in beginsel een zodanige periode in acht genomen, welke minimaal bestaat uit drie maanden, dat de opdrachtnemer de onderhanden werkzaamheden c.q. de administratie in een zodanige staat kan brengen, opdat overdracht ervan aan de opdrachtgever c.q. een door de opdrachtgever aan te wijzen derde op aanvaardbare wijze uitvoerbaar is. Deze termijn biedt opdrachtnemer ook de mogelijkheid om software van derden tijdig op te zeggen voor opdrachtgever.
 3. De aan de opdrachtnemer gegeven opdracht vervalt niet door de dood van de opdrachtgever. Diens rechten en verplichtingen gaan over op de rechtsopvolger(s) van de opdrachtgever.

Artikel 9 Opschorting/ontbinding/beëindiging door opdrachtnemer

 1. Onverminderd de in deze voorwaarden genoemde algemene opschortings- of ontbindingsbevoegdheid heeft opdrachtnemer, indien opdrachtgever enige verplichting uit de door partijen gesloten overeenkomst niet tijdig, niet, onvolledig of onvoldoende nakomt, faillissement dan wel surseance heeft aangevraagd (zelf of door een derde), onder opdrachtgever beslag in welke vorm dan ook is gelegd, opdrachtgever zijn onderneming geheel of gedeeltelijk liquideert dan wel stil legt dan wel overdraagt, niet tijdig de door hem verschuldigde declaraties voldoet, het recht om:
  1. te allen tijde een gegeven opdracht te beëindigen welke opzegging dient te geschieden door verzending van een schriftelijke kennisgeving;
  2. vooruitbetaling, dan wel zekerheidsstelling van opdrachtgever te vragen -voor alle bestaande dan wel in de toekomst af te sluiten overeenkomsten- alvorens opdrachtgever met de levering van zijn (verdere) werkzaamheden aanvangt;
  3. levering van zijn diensten op te schorten;
  4. de desbetreffende overeenkomst geheel of voor zover niet uitgevoerd gedeeltelijk ontbonden te achten, door verzending van een schriftelijke kennisgeving aan opdrachtgever, zonder dat rechterlijke tussenkomst noodzakelijk is, een en ander onverminderd de aan opdrachtnemer toekomende rechten tot schadevergoeding wegens ontbinding.
 2. Indien opdrachtnemer gebruik maakt van zijn rechten als verwoord in dit artikel, dan is opdrachtnemer jegens opdrachtgever nimmer aansprakelijk voor de daaruit eventueel ontstane schade, zowel direct als indirect.

Artikel 10 Aanlevering, levertijd en levering

 1. Behoudens nadere overeenkomst(en) tussen opdrachtgever en opdrachtnemer geschiedt de aanlevering van benodigde stukken, boeken, bescheiden, administratieve en/of andere gegevens e.d. door of namens opdrachtgever aan opdrachtnemer, evenals de levering door opdrachtnemer aan opdrachtgever, op door opdrachtnemer te bepalen wijze en in een door opdrachtnemer te bepalen vorm en aantal.
 2. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft bij nakoming van het in sub 1 genoemde, ongeacht de reden hiervan, is de opdrachtnemer bevoegd zijn werkzaamheden op te schorten. Eventueel hieruit voortvloeiende schade, in welke vorm en omvang dan ook, kan niet leiden tot aansprakelijkheid van de opdrachtnemer;
 3. Opdrachtgever is verplicht op eerste verzoek van opdrachtnemer om alle bescheiden betreffende de dienstverlening op locatie van opdrachtnemer te komen halen. Kosten voor het bewaren van deze bescheiden in het archief van opdrachtnemer, dan wel het per post opsturen van deze bescheiden worden aan opdrachtgever in rekening gebracht.
 4. De door opdrachtnemer opgegeven levertijden zijn indicatief en zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn. De enkele overschrijding van een genoemde levertijd brengt opdrachtnemer niet in verzuim.

Artikel 11 Retentierecht

 1. Opdrachtgever en opdrachtnemer komen uitdrukkelijk overeen dat opdrachtnemer bevoegd is afgifte van zaken op te schorten totdat opdrachtgever aan zijn verplichting tot vergoeding van openstaande declaraties, daaronder begrepen daarover verschuldigde rente en kosten, alsmede aan zijn verplichting tot vergoeding van schade aan opdrachtnemer in het kader van de betrokken rechtsverhouding geleden heeft voldaan, dan wel daarvoor een in het bancair verkeer genoegzaam geachte zekerheid, bijvoorbeeld een onherroepelijke bankgarantie heeft gesteld.
 2. Onder de zaken genoemd in sub 1 worden in ieder geval begrepen boeken, bescheiden, stukken, administratieve gegevens en andere gegevens(dragers) welke tot stand zijn gebracht ten aanzien van het uitvoeren van de opdracht. Zonder bij deze opsomming uitputtend te zijn.

Artikel 12 Intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele aard met betrekking tot van opdrachtnemer afkomstige of door hem gebruikte computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, onderzoeksmethoden, rapporten etc. worden en blijven, zowel tijdens als na uitvoering van de opdracht, uitdrukkelijk en uitsluitend eigendom van opdrachtnemer, een en ander ongeacht het aandeel van de opdrachtgever zelf of ingeschakelde derde(n) in de totstandkoming van de hierboven bedoelde programma’s, ontwerpen, werkwijzen etc. Uitoefening van deze rechten is zowel tijdens als na uitvoering van de opdracht uitsluitend en uitdrukkelijk aan opdrachtnemer voorbehouden. Opdrachtgever mag intellectuele eigendom van opdrachtnemer niet exploiteren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer, voor zover het gebruik betreft buiten de eigen organisatie van opdrachtgever en het doel van de opdracht te buiten gaat.  

Artikel 13 Overmacht

 1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting, wanneer hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: oorlog(sgevaar), rellen, werkstakingen, molest, brand, waterschade, overstromingen, atmosferische omstandigheden, langdurige uitval elektriciteit aanpassingen of onderhoud aan het netwerk van telecommunicatie en/of electriciteitsnetwerk van anderen, kabelbreuken, storingen in communicatieve verbindingen inclusief telecommunicatie verbindingen of verhindering zoals, maar niet limitatief door ziekte, arbeidsongeschiktheid of weigering van nakoming door leveranciers, en/of ingehuurde derden van wie opdrachtnemer bij de uitvoering van zijn producten en/of diensten afhankelijk is.
 2. Ingeval een situatie van overmacht rust op opdrachtnemer heeft opdrachtnemer de plicht de opdrachtgever hier onverwijld van op de hoogte te stellen.
 3. Opdrachtgever is aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan door beschadiging dan wel tenietgaan van stukken of bescheiden van derden, welke opdrachtnemer voor opdrachtgever in bewaring heeft.
 4. Opdrachtgever heeft ingeval van een situatie van overmacht welke langer dan 2 (twee) maanden voortduurt het recht om de overeenkomst op te zeggen. Deze opzegging dient middels aangetekende brief te geschieden en dient voor beëindiging van de overmacht door opdrachtnemer te worden ontvangen.
 5. Bovengenoemde ontbinding ontslaat opdrachtgever niet van de op hem rustende verplichting tot betaling van het in artikel 15 bepaalde. De kosten welke vallen tussen de datum van de laatste declaratie en de datum van opzegging komen voor rekening van opdrachtgever. Opdrachtgever kan bij opzegging geen aanspraak maken op schadevergoeding.
 6. Bij beëindiging van de overmacht brengt opdrachtnemer ten spoedigste opdrachtgever hiervan op de hoogte waarna opdrachtnemer de uitvoering van de opdracht zal hervatten. 

Artikel 14 Prijsstelling

 1. De door opdrachtnemer uitgevoerde werkzaamheden worden op basis van bestede tijd en gemaakte kosten aan opdrachtgever in rekening gebracht.
 2. Naast het honorarium worden de door opdrachtnemer gemaakte onkosten en de declaraties van door opdrachtnemer ingeschakelde derden aan opdrachtgever in rekening gebracht.
 3. Opdrachtnemer heeft het recht om een voorschot te vragen aan opdrachtgever.
 4. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, honoraria of prijzen een wijziging ondergaan, is opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen.
 5. Het honorarium, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden en gemaakte onkosten, wordt per maand of kwartaal in rekening gebracht. Over alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigde bedragen wordt indien de wet daartoe verplicht de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.

Artikel 15 Betaling

 1. Betaling door opdrachtgever van de aan opdrachtnemer verschuldigde bedragen dient, zonder dat opdrachtgever recht heeft op enige aftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen 15 dagen na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. De dag van betaling is de dag van bijschrijving van het verschuldigde op de rekening van opdrachtnemer.
 2. Indien opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn, dan wel een andere tussen partijen overeengekomen termijn, heeft betaald, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is opdrachtnemer gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen.
 3. Indien opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle door opdrachtnemer gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten. De vergoeding van de gemaakte kosten beperkt zich niet tot de eventueel door de rechter vastgestelde veroordeling tot kostenvergoeding.
 4. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag en de verschuldigde rente(n) en kosten.
 5. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, dan wel indien opdrachtgever nalaat een voorschot dan wel een declaratie binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn te voldoen, is opdrachtnemer gerechtigd van opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

Artikel 16 Geschillen en toepasselijk recht

 1. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien naar aanleiding van een overeenkomst waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomst, een geschil is gerezen tussen partijen, zijn beide partijen bevoegd dit geschil voor te leggen aan de burgerlijke rechter van een door opdrachtnemer te bepalen arrondissement. Indien partijen gezamenlijk van oordeel zijn dat een geschil zich beter leent voor beslechting door middel van arbitrage, bindend advies of mediation, dan zal een zodanig geschil eerst worden voorgelegd aan een door partijen gezamenlijk te benoemen mediator.
 3. Geschillen, die aan de burgerlijke rechter worden voorgelegd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter waar de opdrachtnemer is gevestigd, tenzij de wet bij regels van dwingend recht een andere rechter daartoe bevoegd heeft verklaard. Op de overeenkomst en de hieruit voortvloeiende overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Laatst bijgewerkt: